Toppers of Class-XII (2022-23)

RAKSHA JHA
92.4%

ANISHA SOLANKI
92.2%

PRATHAM AGGARWAL
92%

RUMAAN FATEMAH
92%

SAKSHI JAIN
92%

ANUPAMA CHATTERJEE
91.8%

ALISHA GOEL
90.8%

RIYA RAWAT
90%

RAJAT PANWAR
90%

Toppers of Class-X (2022-23)

RAHUL DEOYASHI
95.2%

SHRADHA SAMBHAVI
95%

VAISHNAVI ANAND
95%

PARISHA BISHT
95%

NANDINI SINGH
94.8%

MAYANK VARSHNEY
94.8%

AKANKSHA PANDEY
94.4%

AARJU MUKHERJEE
94.2%

TANUSHREE MISHRA
93.8%

YASHI RATHOUR
93.8%

AZAM MOHAMMAD SERAJ
93.4%

GAYATRI KHATRI
92.8%

MOUMITA SEN
92.6%

RAHUL RANJAN
92.4%

ANISH MANDIA
90.8%

AMITANSHU SRIVASTAVA
90.4%

EKTA
90.2%